Діяльність


Фінансова допомога студентському науковому гуртку

Ціль.
Головною ціллю Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах, поліпшення матеріального та соціального становища набувачів благодійної допомоги;

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах:
1) освіта;
2) охорона здоров’я;
3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;
4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
8) наука й наукові дослідження;
9) спорт і фізична культура;
10) права людини і громадянина та основоположні свободи;
11) розвиток територіальних громад;
12) розвиток міжнародної співпраці України;
13) стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.


Пріоритети.
Благодійна діяльність Фонду може мати такі напрямки та програми: - здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, надання благодійної допомоги; - придбання новітнього наукового обладнання та сприяння створенню передових технологій; - стимулювання та розвиток студентської науки; - сприяння проведенню наукових досліджень, надання меценатської та іншої допомоги вищим навчальним закладам, підприємствам, організаціям, установам та окремим спеціалістам, що їх проводять; - надання фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання благодійних грантів) неприбутковим організаціям, фізичним особам на проведення наукових досліджень; - надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки студентам, аспірантам, науковцям, неприбутковим організаціям, органам державної влади та місцевого самоврядування та іншим особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з сферами діяльності Фонду; - проведення наукових конкурсів олімпіад серед студентів, аспірантів, молодих вчених; - сприяння молодим вченим в їх наукових розробках; - сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; - розвиток прикладної науки та впровадження новітніх технологій; - матеріальна та організаційна підтримка молодих вчених; - сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на покращення благоустрою населених пунктів, зокрема будівництво та ремонт доріг; - поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; - сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно- культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості; - подання допомоги талановитій творчій молоді; - сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; - подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури; - участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування; - сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям; - сприяння захисту прав соціально незахищених верств населення; - залучення коштів благодійних організацій (у тому числі міжнародних), інших юридичних осіб, спонсорів та меценатів до реалізації благодійних проектів та програм; - інформування благодійних та інших неприбуткових організацій, а також юридичних та фізичних осіб про діяльність благодійних організацій; - участь у здійсненні iнформацiйно-аналiтичної роботи щодо забезпечення доступної та якісної медико-психологічної допомоги для кожного громадянина України; - допомога хворим у подоланні труднощів, пов’язаних з хворобою (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика); - сприяння науково-медичній та практичній допомозі органам охорони здоров’я у справі поліпшення обслуговування населення і впровадженню у практику передового досвіду та найновіших досягнень науки; - сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища; - подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам страйків, репресій, біженцям (вимушеним переселенцям); - подання благодійної допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури; - сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи; - сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя; - всебічне сприяння підвищенню рівня моралі, культури, освіти та духовності в Україні; - всебічне сприяння усесторонньому освітньому та культурному розвитку дітей в Україні й за кордоном, а також поліпшенню умов їх життя; - всебічне сприяння поліпшенню умов життя незахищених верств населення в Україні; - сприяння розвитку та реалізації державних, громадських і бізнес проектів, спрямованих на розвиток та покращення соціальних умов населення України; - пошук, залучення та інвестиції коштів у розвиток громадських лідерів та соціальних підприємців, які розпочинають інноваційні суттєві проекти та організації.

Контакти
info@argo.org.ua